About

Site: AFIS EDUCATION
Course: AFIS EDUCATION
Book: About
Printed by:
Date: Sunday, 3 December 2023, 7:21 AM

Description

SỨ MỆNH:

Giúp 10,000 cá nhân sống hạnh phúc hơn qua chương trình coaching 1:1 về học tập hiệu quả dựa trên chu trình ULBAP


Table of contents

Mission

ABS responsive

Giúp 10,000 cá nhân sống hạnh phúc hơn qua chương trình coaching 1:1 về học tập hiệu quả dựa trên chu trình ULBAP


 Thank you for your viewing  !

Vision

ABS responsive

Chúng tôi mong muốn trở thành một đơn vị huấn luyện 1:1 về phát triển cá nhân không chỉ có khả năng học tập suốt đời theo mô hình ULBAP mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
 Thank you for your viewing  !

Core Values

ABS responsive

1.CHO LÀ NHẬN 

2.HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 

3.THÁI ĐỘ TÍCH CỰC 

4.CAM KẾT 

5.TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 

6.LÒNG BIẾT ƠN 

7.SỰ KIÊN TRÌ

8. TINH THẦN KỶ LUẬT (DISCIPLINE)
  Thank you for your viewing  !