Core Values

ABS responsive

1.CHO LÀ NHẬN 

2.HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 

3.THÁI ĐỘ TÍCH CỰC 

4.CAM KẾT 

5.TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 

6.LÒNG BIẾT ƠN 

7.SỰ KIÊN TRÌ

8. TINH THẦN KỶ LUẬT (DISCIPLINE)
  Thank you for your viewing  !